Informacja – Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że : Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Domki Letniskowe NEPTUN Iwona Biernacka, 76-034 Chłopy ul. Kapitańska 15, NIP 669-170-63-54.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych tj. rezerwacji i świadczenia usług. Celem ich przetwarzania jest udokumentowanie wykonania usługi zgodnie przepisami prawa podatkowego, a także w celu zapewnienia Stronom prawa dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku pobytem w ośrodku Domków Letniskowych NEPTUN. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych, Administrator przetwarza dane osobowe w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i handlowych. Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane z monitoringu wizyjnego (bez rejestrowania dźwięku) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie ośrodka Domków Letniskowych NEPTUN.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring wizyjny jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych.

Administrator przekazuje dane osobowe: firmie świadczącej usługi informatyczne, firmie świadczącej usługi księgowe, organom państwowym
uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych.

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych i handlowych będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji.
W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi realizacje zamówionej usługi.